Etkinlikler


Zenginleştirici Etkinlikler

Çağımız gereği değişen toplum, çevre, teknoloji, iletişim gibi konuların ortaya çıkardığı durumlarla gelecekte baş ederek hayatta kalma becerileri kazanmanın yolu, geleceği yönetecek olan bireylere yani bugünün çocuklarına 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaktan geçmektedir. Bu doğrultuda Bilge Çocuklar Akademisi olarak günlük akışlarımızda okul öncesi programa ek olarak zenginleştirilmiş etkinlikler planlamaktayız. Bu etkinliklerin tamamında eleştirel düşünme, problem çözme, akıl yürütme, öz yönelim gibi becerilerin altyapısını geliştirmek için gelişimde en kritik evre olan okul öncesi çağda öğrencilerimizde yapılandırmayı hedeflemekteyiz.

  • Zihin Haritalama

Bu teknik, düşünceleri ve kavramları sunmanın grafiksel bir yoludur. Merkeze alınan konu üzerinden yapılan zihin haritalama çalışmaları; çocukların bilgileri toplama, yakalama ve yapılandırmasına yardımcı olan görsel bir beyin fırtınası aracıdır. Bu sayede çocuklar bilgi birikimlerini daha iyi hatırlamakta, kavramakta, analiz etmekte, sentezlemekte ve konuya bütünsel bakabilmektedir.

  • Medya Okuryazarlığı

Medya denilince hepimizin aklına çeşitli düşünceler, çeşitli tanımlamalar, çeşitli araçlar gelmektedir. Medya özetle iletişim araçlarının tümünü içeren bir kavram olmakla beraber yetişkinler kadar çocukların da hayatında fazlaca yer almaktadır. Medyanın asıl işlevinin haber ve bilgi vermek olduğuna inanmaktayız. Bu nedenle okulumuzda medya okuryazarlığı konusunda yaptığımız çalışmalarla çocuklarımızın yazılı ve yazılı olmayan çeşitlilik gösteren formatlardaki mesajlara ulaşma, kitle iletişim araçları yoluyla elde edinilen mesajları çözümleme, değerlendirme, iletme ve kendi iletilerini üretebilme yeteneklerini geliştirmelerini hedeflemekteyiz.

  • Scamper

SCAMPER yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniğidir. Bu teknik ile çocukların söyledikleri her fikirler değerlendirilerek farklı düşünmeleri için cesaretlendirilmektedirler. SCAMPER’in özelliği, tek bir nesne üzerinde ve daha önceden belirlenmiş adımları takip ederek, o nesne hakkında farklı fikirler üretmektir. SCAMPER ile seçilen nesnenin değiştirilmesi, geliştirilmesi, parçalara ayrılması ya da başka nesneler ile birleştirilmesi durumları üzerinde yaratıcı düşünme süreçleri planlanmaktadır. Farklı fikirlerin ortaya çıkabilmesi için öğrencilere sorular yöneltilmekte ve bu sorular, öğrencilerin “başka biçimde” düşünmelerine, yaratıcılıklarını ve düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır.

  • Çocuklarla Felsefe

Çocuklarla felsefenin amacı çocukların neden-sonuç ilişkisi kurma becerilerini geliştirmek ve kendileri için önemli olan kavramlar hakkında düşünmelerini sağlayarak yargıda bulunma becerilerini desteklemektir. Burada önemli olan karşılaşılan temel problemler üzerine sorular sormak ve bu sorular doğrultusunda düşünmektir. Bilge Çocuklar Akademisi olarak çocukların doğasından gelen merak ve keşfetme arzusunun felsefe ile harmanlandığında, çocukların gelecekte daha esnek ve etkin düşünebilen yetişkinlere dönüşeceğine inanmaktayız. Felsefe deneyimleri; çocukların doğruluk, güzellik, iyilik, adalet gibi kavramları keşfetmelerini sağlamaktadır. Farklı teknikler aracılığı ile düşünme becerileri gelişimi sağlamayı hedeflediğimiz etkinliklerimizle çocukların var olan deneyimlerinden yola çıkarak olaylara farklı açılardan bakabilmelerine ve yeni fikirler üretmelerine destek olunmaktadır.

  • Göster – Anlat

Bu etkinlik ile öğrencilerimizin kendi seçtikleri bir nesneyi okula getirmeleri ve getirdikleri nesneyi öğretmenlerine ve arkadaşlarına tanıtmaları istenmektedir. Burada amaç çocuğun nesneyi tam anlamı ile anlatması değil nesnelerin özellikleri hakkında hangi maddeden yapıldıkları, ne amaçla kullanıldıkları, kimlerin kullandığı, başka ne amaçlarlar kullanılabileceği gibi durumları düşünmesi ve yeni bilgiler edinmesi ile beraber farklı materyalleri tanımasını sağlamak ve kendini topluluk önünde ifade etme becerisini geliştirmektir.

  • Geçmiş – Şimdi - Gelecek

Çocukların anlamlı öğrenmeleri gerçekleştirmeleri için bir nesnenin/varlığın/olayın zaman içerisinde nasıl değiştiğini, dönüştüğünü bilmeleri gelecekte de nasıl olabileceğini düşünebilmeleri gerekir. İçinde yaşadığı dünyayı anlayabilmesi için bir bireyin tarihi de bilmeye gereksinimi vardır. Geçmiş –Şimdi- Gelecek çalışmaları ile çocuklara değişim, dönüşüm, tarih ve şimdiyi anlayıp geleceğe öngörü geliştirme becerisi kazandırmayı hedeflemekteyiz.